Dziś są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Wybierz język:
 30-07-2018 15:23

Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________

W roku 2018 Gmina Korfantów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja instalacji C.O.w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie ”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska . Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodziła dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegający na wykonaniu modernizacji centralnego ogrzewania w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym instalacji centralnego ogrzewania.

 

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

1. W zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania:

 • demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego wraz z obudową, w której się znajduje;
 • demontaż istniejącego orurowania, armatury, 185 szt. grzejników stalowych i żeliwnych a także pozostałych elementów istniejącej instalacji C.O;
 • montaż nowej instalacji z rur ze stali, łączonych metodą mechaniczną – zaciskową, wraz z wykonaniem niezbędnych otworów w ścianach i stropach osadzeniem tulei ochronnych oraz uszczelnieniem przejścia z włączeniem jej w rozdzielacze istniejącej kotłowni gazowej;
 • montaż nowych odbiorników ciepła (grzejniki stalowe płytowe – z podłączeniem bocznym) –
  138 szt., (ilość nowych – 119 szt., ilość istniejących, zdemontowanych przeznaczonych do ponownego wbudowania – 19 szt.), zaworów grzejnikowych termoregulacyjnych z wbudowanym  automatycznym ogranicznikiem przepływu i regulatorem ciśnienia typu RA-DV Dynamic Valve firmy Danfoss lub równoważne.
  ;
 • roboty remontowo budowlane związane z montażem nowej instalacji c. o. (przebicia, wstawienie nowych tulei ochronnych, zamurowania przegród budowlanych, otynkowanie miejsc przebić przegród budowlanych, odtworzenie płytek ceramicznych np. w toaletach);
 • usunięcie złomu z budynku i złożenie go w miejscu wskazanym przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO na terenie placu szkolnego, w uzgodnieniu z Dyrektorem placówki;
 • usunięcie gruzu i innych odpadów z budynku oraz ich utylizacja, kosztem i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przeprowadzenie rozruchu technologicznego wykonanej instalacji C.O. przed protokolarnym odbiorem robót oraz przed sezonem grzewczym w okresie między 20 września – 10 października 2018 roku.

 

Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 26.08.2018 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji C.O. w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie", do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy PAGA UNIBUD spółka cywilna, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice, z wartością cenową brutto za realizację zadania w kwocie 276.264,83 zł.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie