Dziś są imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Wybierz język:
 31-07-2018 14:14

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________

W roku 2018 Gmina Korfantów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomodernizacja obiektu obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska . Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodziła dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, polegający na wykonaniu termorenowacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

Zakres rzeczowy obejmował m. in.:

1. W zakresie stolarki:

 • wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i wstawienie okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1 m2 - okienka piwniczne 0,6x0,8 m – 4 szt;
 • wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. 2 m2 i wstawienie drzwi zewnętrznych o pow. 1,8 m2 (0,90 x 2m) o współczynniku przenikania nie większym niż U=1,3 W/m2K; drzwi pełne o konstrukcji aluminiowej, ocieplone, z zamkiem 2 szt. z samozamykaczem, w kolorze białym.

2. W zakresie docieplenia stropodachów:

 • docieplenie stropodachu warstwą granulatu z wełny mineralnej o grubości 22 cm, współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż l=0,042 W/mK; przewidywana powierzchnia do docieplenia 666 m2;
 • docieplenie stropodachu warstwą styropapy o grubości 20 cm, współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż l=0,040 W/mK; przewidywana powierzchnia do docieplenia 567 m2.

3. Wymiana rynien i rur spustowych:

 • rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,
 • zamontowanie nowych rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm, – z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,7 mm z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
 • zamontowanie rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm – z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,7 mm,
 • demontaż rynien oraz rur spustowych nadających się do ponownego wbudowania, na części przedszkolnej – rynna o śr 12 cm dł 19 mb, rura spustowa o śr 10 cm dł 11 m, wraz z ponownym montażem.

4. W zakresie obróbek blacharskich (przewiduje się wymianę wszystkich istniejących obróbek blacharskich na nowe):

 • obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm – z blachy tytan-cynk o gr. min 0,7 mm,
 • wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków
  i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy tytan-cynk o gr. min 0,7 mm,
 • pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej.

5. Izolacja ścian fundamentowych szatni:

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm – nawierzchnie,
 • wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m w gr. kat. IV oraz zasypanie wykopów,
 • oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych,
 • wykonanie tynków cementowych I kat., wykonywane ręcznie na ścianach,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych pionowych – wyk. na zimno z past emulsyjnych asfalt. rzadkich – pierwsza warstwa - np. Dysperbit lub równoważny,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych pionowych – wyk. na zimno z past emulsyjnych asfalt. rzadkich - druga i nast. warstwa,
 • przyklejenie płyt styrodurowych XPS gr. 10 cm oraz przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły, na planowanej powierzchni 42 m2;
 • wykonanie izolacji z folii kubełkowej, na sucho, pionowa - jedna warstwa,
 • założenie pasów usztywniających o szer. 0,08 m – z blachy,
 • wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej z położeniem obrzeży betonowych o wym. 20 x 6 cm.

6. Docieplenie ścian, obejmujące m. in.:

 • odbicie tynków zewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynków kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (przyjęto 10% tynków do wymiany),
 • Docieplenie należy wykonać w kompletnym i sprawdzonym systemie ociepleń metodą lekką mokrą ETICS przy wykorzystaniu warstwy styropianu EPS 70 o współczynniku l=0,038 W/mK i grubości 18 cm (łączna przewidywana powierzchnia ocieplenia wraz z cokołem – ok. 1308 m2), oraz grubości 8 cm w części szatniowo-przedszkolnej (przewidywana powierzchnia 74,5 m2). Wymaga się, aby w miejscach kołkowania zastosować zaślepki styropianowe, w pasie o wysokości min 2 metry nad cokołem zastosować dodatkową warstwę siatki,
 • ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych w w/w systemie, płytami styropianowymi EPS 70 o współczynniku l=0,038 W/mK i grubości 3 cm – powierzchnia ok 323 m2,
 • ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
 • licowanie płytkami klinkierowymi 25 x 6 cm ścian – cokół, pow. 160,52 m2;wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze dopasowanym do zastosowanych przy windzie zewnętrznej i zrealizowanych cokołach,
 • wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego w kolorystyce wynikającej z dokumentacji budowlanej o gr. 1,5 mm, oraz w części szatniowo-przedszkolnej odwzorowujący istniejące kolory oraz wzory zakrywane nową warstwą ocieplenia, z dopuszczeniem częściowego malowania odcinków elewacji dwókrotnie farbą silikonowo-silikatową zgodnie z założoną kolorystyką,
 • Powierzchnie, na których nie wykonano wyprawy tynkarskiej, po oczyszczeniu i zagruntowaniu należy pomalować dwukrotnie elewacyjną farbą silikonowo – silikatową zgodną z założoną kolorystyką. Należy także zabezpieczyć przed korozją wszystkie zewnętrzne elementy metalowe (kraty okienne, barierki ochronne), używając w tym celu odpowiednich farb.

7. Wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z zapisami dokumentacji budowlano-wykonawczej, w tym:

 • demontaż przewodów uziemiających i odgromowych pionowych oraz poziomych wraz z demontażem wsporników,
 • montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej w rurach winidurowych grubościennych o średnicy 47 mm,
 • montaż nowych przewodów poziomych na wspornikach klejonych,
 • wykonanie złączy kontrolnych w puszkach POh 47,
 • badania i pomiary instalacji piorunochronnej.

8. Daszki nad wejściami – wykonać nowe pokrycia z papy termozgrzewalnej, podkładoweji wierzchniego krycia, sufity pomalować farbami silikonowo – silikatowymi, w kolorze białym.

9. Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z noskami – schody w budynku szkoły boczne.

10. Istniejące parapety zewnętrzne należy zdemontować, uzupełnić ubytki, po dociepleniu należy wykonać nowe parapety z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. min 0,5 mm w kolorze granatowym, RAL 5007. Parapety powinny wystawać poza lico ściany ok. 40 – 50 mm. Krawędzie boczne parapetów należy zakończyć nakładkami PVC w kolorze parapetów.

11. Usunięcie gruzu i innych odpadów z budynku oraz ich utylizacja, kosztem i staraniem WYKONAWCY zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZED REALIZACJĄ:

 

 

Zgodnie z wynikiem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 21.06.2018 roku na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektu obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo Budowlany Wiktor Staliś, Nadziejów 32, 48-364 Kałków, z wartością cenową brutto za realizację zadania w kwocie 812 466,38 zł.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie